Velkommen til

Dansk Flyve- & Dykkemedicinsk Selskab

 

Ordinær generalforsamling i DFDMS Lørdag d. 2. marts 2013 kl. 13:00.

 

Søværnets Dykkerskole, Henrik Spansvej 1, 1439 København K

 

Fraværende fra bestyrelsen med afbud: Christian Rasmussen.

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foresloOrdinær generalforsamling i DFDMS Lørdag d. 2. marts 2013 kl. 13:00.

Søværnets Dykkerskole, Henrik Spansvej 1, 1439 København K

 

Fraværende fra bestyrelsen med afbud: Christian Rasmussen.

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Souza Ric-Hansen, som blev valgt med akklamation.

 

Konstaterede GF lovligt indkaldt.

Alle fremmødte præsenterede sig efter forslag fra medlem, Mogens Larsen.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Mads Klokker.

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forløbne år.

Økonomien i selskabet er sund med det luksusproblem, at det er lige før økonomien er for god (set i lyset af lovgivning mv.)

Man planlægger derfor brug af midler til forskningsprojekter og lærebogsudgivelser.

 

"Fitness to Dive"- kursus er igen afholdt med succes og stor arbejdsindsats af kursusledere (og bestyrelsesmedlemmer) Bjørn Arenkiel og Klaus Tjelle Kristiansen. 12 deltagere.

 

Foreningen har været repræsenteret ved GF og bestyrelsesmøder i vores søsterorganisationer AsMA og ESAM.

 

Lærebøger:

Dykkermedicin. Formanden takkede for det store arbejde der er udført. Fra bestyrelsen har man været lidt tilbageholdende med støtte og godkendelse, da man har savnet konkretisering vedrørende niveau og målgruppe.

 

Lufttransport af patienter. Tidligere editor Uffe Taudorf har tilbudt at stå for revision. Der er her en fastlagt målgruppe og bogen er skrevet, men skal blot opdateres.

 

EDTC godkendelse af Fitness to Dive-kurset har været en større udfordring end ventet.

Det forventes, at den nye bestyrelse vil arbejde videre hermed.

 

Fatigue hos piloter er stadig en udfordring. EU regler er lavet. Formanden fremhævede selskabets aktiviteter med bl.a. velbesøgt møde (herunder politiker og autoriteter) med John Caldwell (en af guruerne inden for fatigue) for et par år siden. Vi finder stadig forholdene med fatigue-problemer betænkelige.

 

Der har været en føler til DAFLO (Danske Flyvelægers Organisation) mhp. evt. sammnelægning/samarbejde. DAFLO har ikke ønsket dette.

 

Selskabets hjemmeside. Arbejdet med modernisering har været stillestående, da den udpegede web-master har været ophængt af andre aktiviteter.

 

High-lights fra medlemsmøder: Doktorafhandling ved Ole Hyldgaard. Medlemsmøde med Peter Norsk fra NASA (og æresmedlem af selskabet).

 

Flere bestyrelsesmedlemmer afgår iht. gældende regler efter 5 år, bl. a. formanden, som fremhævede nogle resultater gennem de sidste 5 år:

Gode foredrag herunder med udenlandske foredragsholdere fra bl.a. USA, UK og Holland.

Institutionsbesøg, herunder det meget roste møde i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste om evidensbaseret luftevakuation.

Flyve-dykkemedicin er blevet godkendt som fagområde.

Selskabet er blevet affilieret til AsMA og ESAM.

Der er lavet statusartikler i Ugeskrift for Læger.

 

Desværre har vi også oplevet, at der skal ske store besparelser i Forsvaret og SAS, ligesom flytningen af Flyvemedicinsk Klinik fra Rigshospitalet (efter 63 år) til Glostrup  må forventes at give store udfordringer fremover.

 

Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i de 5 år (i øvrigt formandens anden 5 års periode), herunder tak til de øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer, Erik Jansen og Mogens Kornum.

 

Beretningen godkendt af GF.

 

3. Selskabets reviderede regnskab.

Blev gennemgået af kassereren Bjørn Arenkiel.

Revideret af revisor Bent Jessen.

Bla. nævntes, at der er kommet 4 nye medlemmer og 2 er afgået. Aktuelt ca. 200.

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen

 

5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

 

6. Valg af bestyrelse og fastsættelse af kontingent.

Følgende blev bragt i forslag som nye bestyrelsesmedlemmer:

Lone Forner

Vibeke Bønnelykke Sørensen

Christina Lundin

Mogens Tangø

Christiann Crüger

 

Formanden fremførte, at man for nogle år siden øgede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 6 for at få ligevægt mellem "flyvere" og "dykkere" og man tilstræbte en ligelig fordeling mellem medlemmer fra Forsvaret og det "civile".

De tilstedeværende kandidater præsenterede sig kort.

(Mogens Tangø og Christina Lundin ikke tilstede).

 

Herefter skriftlig afstemning, idet man først valgte en "flyverrepræsentant" og herefter en "dykkerrepræsentant".

Der måtte omvalg til i "flyvergruppen"

 

Som "flyvere" blev valgt: Mogens Tangø og Vibeke Bønnelykke Sørensen.

Som "dykker" blev valgt: Christiann Crüger.

 

Kontingentet blev eenstemmigt fastsat uændret.

 

7. Valg af revisor + revisorsuppleant.

Bent Jessen og Mogens Larsen genvalgt med akklamation. Ingen modkandidater.

 

8. Eventuelt.

 

Mogens Larsen opfordrede til, at man annoncerede Fitness to dive kurset bredere, og at man søgte godkendelse af kurset hos Administrationsfonden for Praktiserende læger.

 

Invitation til besøg på Flådestationen i Karlskrona anbefales gennemført som fællesudflugt.

 

Man anbefalede bla. opslag på Panuminstituttet mhp, hvervning af nye medlemmer.

 

Dykkemedicinsk bog. Christiann Crüger fremførte at umiddelbart havde man faktisk ikke bedt selskabet om økonomisk støtte, og man var kørt lidt træt i projektet, da man følte man lidt løb panden mod en mur. Redaktionsskifte havde også medført vanskeligheder.

Erik Jansen synes man skal fortsætte initiativet.

Christiann Crüger vil efter han nu er kommet i bestyrelsen arbejde videre med projektet. Anfører, at målgruppen er praktiserende læger og dykkerinstruktører.

Mogens Larsen: Måske skal det laves både på hjemmeside og som bog.

Christiann Crüger: Det er tænkt som et opslagsværk.

Den nye bestyrelse vil tage projektet op igen.

 

Mødet blev herefter afsluttet i god ro og orden med tak til dirigenten.

 

 

Referent: Mogens Kornum

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat Generalforsamling DFDMS 31/3 2012

 

1. Valg af dirigent

Arne Schou-Jensen blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Blev fremlagt af formanden, Mads Klokker:

 

Vi er fortsat ca. 200 medlemmer. De har ikke i årets løb været større til- eller afgang.

 

Mødeaktivitet: Der har kun været et møde i forbindelse med det afholdte Fitness to Dive kursus på Holmen. Kurset, der inkluderede eksamen var en  stor succes.

Mødet omhandlede: Benedict Kærgaard - Ekstrakoporal cirkulation og Leif Vanggaard - Hypothermi (doktor-afhandling under forberedelse).

 

Der var planlagt flere møder, som af forskellige årsager forventes afholdt senere i år: Tema om diabetiske fodsår (Christer Hammerlund) - HBO i europæisk perspektiv (Jacek Kotz) - sepsis og HBO (med deltagelse fra Karolinska i maj) .

 

Der var også planlagt møder angående Fatigue, men udsat da man afventer myndigheders udmeldinger.

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

 

Selskabet er anerkendt som fagområde pr. 2011 af LVS (Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber)

Vi er optaget som associerede medlemmer i AsMA (2010) og nu også ESAM.

 

Bestyrelsen arbejder på Dykkelægeuddannelse som E-learning og forventer at det på sigt kan EDTC godkendes.

 

Hjemmesiden påtænkes revideret til mere moderne design, også da der bla er problemer med redigering som kun kan foregå via PC og flere i bestyrelsen anvender MAC.

 

Der er lavet Statusartikel til Ugeskrift for Læger 2012.

 

Der er ganske mange henvendelser fra SST, LVS mv. samt fra lægfolk til selskabets ekspertudvalg vedrørende dykkemedicinske og flyvemedicinske spørgsmål.

 

Bog om dykkemedicin - skrivning pågår.

Der er overvejelser om tilsvarende indenfor flyvemedicinen (opdatering af Schroeder og Taudorf's bog).

 

Kommunikation til medlemmer: Foregår primært elektronisk, men det forventes at GF-indkaldelser fortsat vil komme som brev).

 

Ved GF sidste år besluttedes det af optage Peter Norsk som æresmedlem (jf. senere)

 

Positivt problem: Selskabet er ganske formuende, det tænkes evt. anvendt til bl.a. forskningsprojekter og bogudgivelser.

 

Der er flere bestyrelsesmedlemmer som afgår pga "alder" til næste år. Medlemmerne bedes overveje egnede kandidater.

Formanden takkede den siddende bestyrelse for deres arbejde og en speciel tak til kassereren, Jes Bragard, som afgår i år, da han har siddet de maximale 5 år.

Jes overdrog gaven fra bestyrelsen til sig selv, da den ansvarlige, Klaus Tjelle, havde forfald.

 

 

3. Selskabets reviderede regnskab.

Blev gennemgået af kassereren, Jes Bragard.

Regnskabet udviste positiv balance.

 

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Ingen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen.

 

6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent.

Jes Bragard afgår pga "alder".

Bjørn Arenkiel valgtes med akklamation.

 

Kontingentet blev drøftet. Da der forudses ekstra udgifter til bl.a. bogudgivelser og revision af hjemmeside besluttedes uændret kontingent.

 

7. Valg af revisor +revisorsuppleant.

Bent Jessen modtog genvalg og Jesper Yde blev suppleant.

Begge valgt med akklamation.

 

8. Eventuelt.

Formanden indkaldte forslag til forskningsaktiviteter som selskabet kan støtte.

Christiann Krüger: 3/4 af dykkerbogen er færdig. Efterlyser opbakning til ansøgning af evt. fondsstøtte.

Erik Jansen: Der arbejdes på af få det danske dykkerlægekursus EDCT godkendt. Det er også et ønske fra Søfartsstyrelsen.

Jes Bragard fandt det også var en god ide, da det evt. kunne tiltrække folk fra øvrige nordiske- og andre nabolande.

 

 

 

                                                                                                                                   Foto: Jesper Yde

Formanden overrakte Professor ved NASA, Houston, Peter Norsk,

diplom som bevis på  æresmedlemskabet  af DFDMS

 

 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden med tak til dirigenten for hans indsats.

 

Herefter overgik man til de meget spændende foredrag ved medlemsmødet ved professor Peter Norsk og rumpsykolog Jesper Jørgensen.

 

Referent: Mogens Kornum

 

 

_______________________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 22/1 2011.

 

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Selskabets reviderede regnskab

  4. Indkomne forslag fra medlemmerne

  5. Forslag fra bestyrelsen

  6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

  7. Valg af revisor + revisorsuppleant

  8. Eventuelt

 

Formanden, Mads Klokker, bød velkommen til de 14 fremmødte.

 

1. Bestyrelsen havde foreslået Thorkil Fussing som dirigent. Der var ikke modkandidater.

 Thorkil Fussing blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. selskabets vedtægter.

 

2. Formandens beretning v. formanden, Mads Klokker.

Hovedpunkter:

a. Der har i det forløbne år været afholdt 2 møder med udenlandske foredragsholdere i selskabets regi med økonomisk støtte fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Første møde blev afholdt 25.9.2010 i samarbejde med DAFLO og havde Professor Michael Bagshaw, Kings College, UK som forelæste over emnet “Challanges in aviation medicine”. Efter foredraget var der rundvisning i Oxford Aviation Academy med Escape from Aircraft, Fire on Flight, Flight Simulator etc. Det andet møde blev afholdt på RH den 13.11.2010 og havde titlen Børn og Dykning. Foruden danske foredragsholdere havde selskabet inviteret Guy Vandenhoven fra Holland til at fortælle om deres erfaringer med dette.

b. Selskabet søgte i 2009 om at blive affilieret det amerikanske flyvemedicinske selskab (AsMA). Dette blev effektueret og i 2010 kunne selskabet deltage i det første bestyrelsesmøde i det amerikanske selskab. Desuden har selskabet søgt optagelse i European Space and Aviation Medicine (ESAM). Dette er i modsætning til det amerikanske selskab forbundet med en udgift på 5 Eur per flyvemedicinske medlem per år. Da det må forventes at ca. halvdelen af selskabets 199 medlemmer er flyvemedicinsk interesserede og den resterende del er dykker interesseret, har formanden forhandlet sig frem til en løsning, hvor vi betaler for kun halvdelen af selskabets medlemmer, dvs aktuelt 99 medlemmer pr år. Danmark var det sidste europæiske land der tilmeldte sig ESAM. Ved tilknytning til ESAM giver dette medlemmerne adgang til videreuddannelse, undervisnings-materiale etc. efter de nye europæiske regler.

c. Selskabet planlægger at påbegynde udarbejdelse af en dykkermedicinsk lærebog. Der er aktuelt 2 forskellige grupper der påtænker at arbejde med dette. Man har opfordret til et indbyrdes samarbejde.

d. Selskabet planlægger at påbegynde en revision af ”Air travel and transportation of patients, A guide for physicians” af Erik Schroeder og Uffe Taudorf.

e. Selskabet har udarbejdet et kursus i dykkermedicin af 2½ dags varighed som oprindelig var planlagt til afholdelse i 2010. Pga ringe tilsutning har kurset været udskudt til nu (dvs i umiddelbar tilslutning til aktuelle medlemsmøde). bestyrelsesmedlem Klaus Tjelle Kristiansen er kursusleder.

f. Selskabet planlægger at have en undervisningssession på Lægedage 2011 i uge 46.

 

3. Regnskab.

Blev fremlagt af kasserer Jes Braagaard. Regnskabet var revideret af selskabets revisor, Bent Jessen. Regnskabet godkendes med akklamation (vedlagt).

Der blev fra forsamlingen henstillet til, at selskabets formue som står på bankkonti i to forskellige banker af praktiske årsager blev samlet på én konto (i Lægernes Pensionsbank).

Selskabet er velkonsolideret (jf. regnskabet). Der er derfor i princippet mulighed for kontingentnedsættelse. Til gengæld er det hensigtsmæssigt med en vis formue til dækning af evt. underskud ved møder og kurser, da det giver større frihed ved planlægningen. Det blev besluttet at holde kontingentet uændret på 300 kr.

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Ingen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

På grundlag af helt ekstraordinær forskningsindsats indenfor det flyve og dykkermedicinske (i det aktuelle tilfælde specielt det rummedicinske) forslog bestyrelsen at gøre selskabets medlem professor Peter Norsk til æresmedlem. Forslaget blev vedtaget ved akklamation.

 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ingen af de aktuelle medlemmer har siddet i maksimum-tiden som er 5 år. Alle ønskede at forsætte. Akklamation.

 

7. Revisor og suppleant

Bent Jessen og Mogens Ole Larsen var villige til genvalg.

 Valgt med akklamation.

 

8. Eventuelt.

Intet

 

Referent: Christian Rasmussen

 

__________________________________________________________________________

 

Referat af Generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 20/3 2010.

 

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Selskabets reviderede regnskab

4.Indkomne forslag fra medlemmerne

5.Forslag fra bestyrelsen

6.Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

7.Valg af revisor +revisorsuppleant

8.Eventuelt

 

Formanden, Mads Klokker, bød velkommen til de ca. 15 fremmødte.

 

1. Bestyrelsen havde foreslået Arne Schou-Jensen som dirigent. Der var ikke modkandidater.

 Arne Schou-Jensen blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. selskabets vedtægter.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden, Mads Klokker.

Hovedpunkter:

• Bestyrelsen har i årets løb forsøgt yderligere, at øge aktivitetsniveauet og herunder overgå til elektronisk formidling, således at bulletiner og bla. indkaldelsen til generalforsamling nu udelukkende foregår via udsendte e-mails.

(Det er derfor vigtigt, at man fremsendergyldig mail-adresse og ændringer hertil snarest muligt (referentens kommentar)).

• Det forløbne år har vist at vi er en lille interesseorganisation, idet faglige forespørgsler fra f. eks.  myndigheder primært går til de specialebærende selskaber og først i anden omgang til de små selskaber som vores. Vi har dog som Cc modtager fået (og besvaret) en forespørgsel fra Søfartsstyrelsen om grænseværdier for åndingsgasser.

• Der kan forventes internationale uddannelseskrav for læger, der udfærdiger dykkerattester. Selskabet er ikke blevet spurgt, men vil foreslå EDTC-standarder.

 

 

 

 

Klik her for en liste med dykkerlæger:

Spotsdykkere

Erhvervsdykkere

 

 

Der er nye referater, klik her:

 

Generalforsamlingen

Udvalgsreferat

 

g Peter Souza Ric-Hansen, som blev valgt med akklamation.

 

Konstaterede GF lovligt indkaldt.

Alle fremmødte præsenterede sig efter forslag fra medlem, Mogens Larsen.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Mads Klokker.

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forløbne år.

Økonomien i selskabet er sund med det luksusproblem, at det er lige før økonomien er for god (set i lyset af lovgivning mv.)

Man planlægger derfor brug af midler til forskningsprojekter og lærebogsudgivelser.

 

"Fitness to Dive"- kursus er igen afholdt med succes og stor arbejdsindsats af kursusledere (og bestyrelsesmedlemmer) Bjørn Arenkiel og Klaus Tjelle Kristiansen. 12 deltagere.

 

Foreningen har været repræsenteret ved GF og bestyrelsesmøder i vores søsterorganisationer AsMA og ESAM.

 

Lærebøger:

Dykkermedicin. Formanden takkede for det store arbejde der er udført. Fra bestyrelsen har man været lidt tilbageholdende med støtte og godkendelse, da man har savnet konkretisering vedrørende niveau og målgruppe.

 

Lufttransport af patienter. Tidligere editor Uffe Taudorf har tilbudt at stå for revision. Der er her en fastlagt målgruppe og bogen er skrevet, men skal blot opdateres.

 

EDTC godkendelse af Fitness to Dive-kurset har været en større udfordring end ventet.

Det forventes, at den nye bestyrelse vil arbejde videre hermed.

 

Fatigue hos piloter er stadig en udfordring. EU regler er lavet. Formanden fremhævede selskabets aktiviteter med bl.a. velbesøgt møde (herunder politiker og autoriteter) med John Caldwell (en af guruerne inden for fatigue) for et par år siden. Vi finder stadig forholdene med fatigue-problemer betænkelige.

 

Der har været en føler til DAFLO (Danske Flyvelægers Organisation) mhp. evt. sammnelægning/samarbejde. DAFLO har ikke ønsket dette.

 

Selskabets hjemmeside. Arbejdet med modernisering har været stillestående, da den udpegede web-master har været ophængt af andre aktiviteter.

 

High-lights fra medlemsmøder: Doktorafhandling ved Ole Hyldgaard. Medlemsmøde med Peter Norsk fra NASA (og æresmedlem af selskabet).

 

Flere bestyrelsesmedlemmer afgår iht. gældende regler efter 5 år, bl. a. formanden, som fremhævede nogle resultater gennem de sidste 5 år:

Gode foredrag herunder med udenlandske foredragsholdere fra bl.a. USA, UK og Holland.

Institutionsbesøg, herunder det meget roste møde i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste om evidensbaseret luftevakuation.

Flyve-dykkemedicin er blevet godkendt som fagområde.

Selskabet er blevet affilieret til AsMA og ESAM.

Der er lavet statusartikler i Ugeskrift for Læger.

 

Desværre har vi også oplevet, at der skal ske store besparelser i Forsvaret og SAS, ligesom flytningen af Flyvemedicinsk Klinik fra Rigshospitalet (efter 63 år) til Glostrup  må forventes at give store udfordringer fremover.

 

Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i de 5 år (i øvrigt formandens anden 5 års periode), herunder tak til de øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer, Erik Jansen og Mogens Kornum.

 

Beretningen godkendt af GF.

 

3. Selskabets reviderede regnskab.

Blev gennemgået af kassereren Bjørn Arenkiel.

Revideret af revisor Bent Jessen.

Bla. nævntes, at der er kommet 4 nye medlemmer og 2 er afgået. Aktuelt ca. 200.

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen

 

5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

 

6. Valg af bestyrelse og fastsættelse af kontingent.

Følgende blev bragt i forslag som nye bestyrelsesmedlemmer:

Lone Forner

Vibeke Bønnelykke Sørensen

Christina Lundin

Mogens Tangø

Christiann Crüger

 

Formanden fremførte, at man for nogle år siden øgede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 6 for at få ligevægt mellem "flyvere" og "dykkere" og man tilstræbte en ligelig fordeling mellem medlemmer fra Forsvaret og det "civile".

De tilstedeværende kandidater præsenterede sig kort.

(Mogens Tangø og Christina Lundin ikke tilstede).

 

Herefter skriftlig afstemning, idet man først valgte en "flyverrepræsentant" og herefter en "dykkerrepræsentant".

Der måtte omvalg til i "flyvergruppen"

 

Som "flyvere" blev valgt: Mogens Tangø og Vibeke Bønnelykke Sørensen.

Som "dykker" blev valgt: Christiann Crüger.

 

Kontingentet blev eenstemmigt fastsat uændret.

 

7. Valg af revisor + revisorsuppleant.

Bent Jessen og Mogens Larsen genvalgt med akklamation. Ingen modkandidater.

 

8. Eventuelt.

 

Mogens Larsen opfordrede til, at man annoncerede Fitness to dive kurset bredere, og at man søgte godkendelse af kurset hos Administrationsfonden for Praktiserende læger.

 

Invitation til besøg på Flådestationen i Karlskrona anbefales gennemført som fællesudflugt.

 

Man anbefalede bla. opslag på Panuminstituttet mhp, hvervning af nye medlemmer.

 

Dykkemedicinsk bog. Christiann Crüger fremførte at umiddelbart havde man faktisk ikke bedt selskabet om økonomisk støtte, og man var kørt lidt træt i projektet, da man følte man lidt løb panden mod en mur. Redaktionsskifte havde også medført vanskeligheder.

Erik Jansen synes man skal fortsætte initiativet.

Christiann Crüger vil efter han nu er kommet i bestyrelsen arbejde videre med projektet. Anfører, at målgruppen er praktiserende læger og dykkerinstruktører.

Mogens Larsen: Måske skal det laves både på hjemmeside og som bog.

Christiann Crüger: Det er tænkt som et opslagsværk.

Den nye bestyrelse vil tage projektet op igen.

 

Mødet blev herefter afsluttet i god ro og orden med tak til dirigenten.

 

 

Referent: Mogens Kornum

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat Generalforsamling DFDMS 31/3 2012

 

1. Valg af dirigent

Arne Schou-Jensen blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Blev fremlagt af formanden, Mads Klokker:

 

Vi er fortsat ca. 200 medlemmer. De har ikke i årets løb været større til- eller afgang.

 

Mødeaktivitet: Der har kun været et møde i forbindelse med det afholdte Fitness to Dive kursus på Holmen. Kurset, der inkluderede eksamen var en  stor succes.

Mødet omhandlede: Benedict Kærgaard - Ekstrakoporal cirkulation og Leif Vanggaard - Hypothermi (doktor-afhandling under forberedelse).

 

Der var planlagt flere møder, som af forskellige årsager forventes afholdt senere i år: Tema om diabetiske fodsår (Christer Hammerlund) - HBO i europæisk perspektiv (Jacek Kotz) - sepsis og HBO (med deltagelse fra Karolinska i maj) .

 

Der var også planlagt møder angående Fatigue, men udsat da man afventer myndigheders udmeldinger.

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

 

Selskabet er anerkendt som fagområde pr. 2011 af LVS (Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber)

Vi er optaget som associerede medlemmer i AsMA (2010) og nu også ESAM.

 

Bestyrelsen arbejder på Dykkelægeuddannelse som E-learning og forventer at det på sigt kan EDTC godkendes.

 

Hjemmesiden påtænkes revideret til mere moderne design, også da der bla er problemer med redigering som kun kan foregå via PC og flere i bestyrelsen anvender MAC.

 

Der er lavet Statusartikel til Ugeskrift for Læger 2012.

 

Der er ganske mange henvendelser fra SST, LVS mv. samt fra lægfolk til selskabets ekspertudvalg vedrørende dykkemedicinske og flyvemedicinske spørgsmål.

 

Bog om dykkemedicin - skrivning pågår.

Der er overvejelser om tilsvarende indenfor flyvemedicinen (opdatering af Schroeder og Taudorf's bog).

 

Kommunikation til medlemmer: Foregår primært elektronisk, men det forventes at GF-indkaldelser fortsat vil komme som brev).

 

Ved GF sidste år besluttedes det af optage Peter Norsk som æresmedlem (jf. senere)

 

Positivt problem: Selskabet er ganske formuende, det tænkes evt. anvendt til bl.a. forskningsprojekter og bogudgivelser.

 

Der er flere bestyrelsesmedlemmer som afgår pga "alder" til næste år. Medlemmerne bedes overveje egnede kandidater.

Formanden takkede den siddende bestyrelse for deres arbejde og en speciel tak til kassereren, Jes Bragard, som afgår i år, da han har siddet de maximale 5 år.

Jes overdrog gaven fra bestyrelsen til sig selv, da den ansvarlige, Klaus Tjelle, havde forfald.

 

 

3. Selskabets reviderede regnskab.

Blev gennemgået af kassereren, Jes Bragard.

Regnskabet udviste positiv balance.

 

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Ingen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen.

 

6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent.

Jes Bragard afgår pga "alder".

Bjørn Arenkiel valgtes med akklamation.

 

Kontingentet blev drøftet. Da der forudses ekstra udgifter til bl.a. bogudgivelser og revision af hjemmeside besluttedes uændret kontingent.

 

7. Valg af revisor +revisorsuppleant.

Bent Jessen modtog genvalg og Jesper Yde blev suppleant.

Begge valgt med akklamation.

 

8. Eventuelt.

Formanden indkaldte forslag til forskningsaktiviteter som selskabet kan støtte.

Christiann Krüger: 3/4 af dykkerbogen er færdig. Efterlyser opbakning til ansøgning af evt. fondsstøtte.

Erik Jansen: Der arbejdes på af få det danske dykkerlægekursus EDCT godkendt. Det er også et ønske fra Søfartsstyrelsen.

Jes Bragard fandt det også var en god ide, da det evt. kunne tiltrække folk fra øvrige nordiske- og andre nabolande.

 

 

 

                                                                                                                                   Foto: Jesper Yde

Formanden overrakte Professor ved NASA, Houston, Peter Norsk,

diplom som bevis på  æresmedlemskabet  af DFDMS

 

 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden med tak til dirigenten for hans indsats.

 

Herefter overgik man til de meget spændende foredrag ved medlemsmødet ved professor Peter Norsk og rumpsykolog Jesper Jørgensen.

 

Referent: Mogens Kornum

 

 

_______________________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 22/1 2011.

 

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Selskabets reviderede regnskab

  4. Indkomne forslag fra medlemmerne

  5. Forslag fra bestyrelsen

  6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

  7. Valg af revisor + revisorsuppleant

  8. Eventuelt

 

Formanden, Mads Klokker, bød velkommen til de 14 fremmødte.

 

1. Bestyrelsen havde foreslået Thorkil Fussing som dirigent. Der var ikke modkandidater.

 Thorkil Fussing blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. selskabets vedtægter.

 

2. Formandens beretning v. formanden, Mads Klokker.

Hovedpunkter:

a. Der har i det forløbne år været afholdt 2 møder med udenlandske foredragsholdere i selskabets regi med økonomisk støtte fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Første møde blev afholdt 25.9.2010 i samarbejde med DAFLO og havde Professor Michael Bagshaw, Kings College, UK som forelæste over emnet “Challanges in aviation medicine”. Efter foredraget var der rundvisning i Oxford Aviation Academy med Escape from Aircraft, Fire on Flight, Flight Simulator etc. Det andet møde blev afholdt på RH den 13.11.2010 og havde titlen Børn og Dykning. Foruden danske foredragsholdere havde selskabet inviteret Guy Vandenhoven fra Holland til at fortælle om deres erfaringer med dette.

b. Selskabet søgte i 2009 om at blive affilieret det amerikanske flyvemedicinske selskab (AsMA). Dette blev effektueret og i 2010 kunne selskabet deltage i det første bestyrelsesmøde i det amerikanske selskab. Desuden har selskabet søgt optagelse i European Space and Aviation Medicine (ESAM). Dette er i modsætning til det amerikanske selskab forbundet med en udgift på 5 Eur per flyvemedicinske medlem per år. Da det må forventes at ca. halvdelen af selskabets 199 medlemmer er flyvemedicinsk interesserede og den resterende del er dykker interesseret, har formanden forhandlet sig frem til en løsning, hvor vi betaler for kun halvdelen af selskabets medlemmer, dvs aktuelt 99 medlemmer pr år. Danmark var det sidste europæiske land der tilmeldte sig ESAM. Ved tilknytning til ESAM giver dette medlemmerne adgang til videreuddannelse, undervisnings-materiale etc. efter de nye europæiske regler.

c. Selskabet planlægger at påbegynde udarbejdelse af en dykkermedicinsk lærebog. Der er aktuelt 2 forskellige grupper der påtænker at arbejde med dette. Man har opfordret til et indbyrdes samarbejde.

d. Selskabet planlægger at påbegynde en revision af ”Air travel and transportation of patients, A guide for physicians” af Erik Schroeder og Uffe Taudorf.

e. Selskabet har udarbejdet et kursus i dykkermedicin af 2½ dags varighed som oprindelig var planlagt til afholdelse i 2010. Pga ringe tilsutning har kurset været udskudt til nu (dvs i umiddelbar tilslutning til aktuelle medlemsmøde). bestyrelsesmedlem Klaus Tjelle Kristiansen er kursusleder.

f. Selskabet planlægger at have en undervisningssession på Lægedage 2011 i uge 46.

 

3. Regnskab.

Blev fremlagt af kasserer Jes Braagaard. Regnskabet var revideret af selskabets revisor, Bent Jessen. Regnskabet godkendes med akklamation (vedlagt).

Der blev fra forsamlingen henstillet til, at selskabets formue som står på bankkonti i to forskellige banker af praktiske årsager blev samlet på én konto (i Lægernes Pensionsbank).

Selskabet er velkonsolideret (jf. regnskabet). Der er derfor i princippet mulighed for kontingentnedsættelse. Til gengæld er det hensigtsmæssigt med en vis formue til dækning af evt. underskud ved møder og kurser, da det giver større frihed ved planlægningen. Det blev besluttet at holde kontingentet uændret på 300 kr.

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Ingen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

På grundlag af helt ekstraordinær forskningsindsats indenfor det flyve og dykkermedicinske (i det aktuelle tilfælde specielt det rummedicinske) forslog bestyrelsen at gøre selskabets medlem professor Peter Norsk til æresmedlem. Forslaget blev vedtaget ved akklamation.

 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ingen af de aktuelle medlemmer har siddet i maksimum-tiden som er 5 år. Alle ønskede at forsætte. Akklamation.

 

7. Revisor og suppleant

Bent Jessen og Mogens Ole Larsen var villige til genvalg.

 Valgt med akklamation.

 

8. Eventuelt.

Intet

 

Referent: Christian Rasmussen

 

__________________________________________________________________________

 

Referat af Generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 20/3 2010.

 

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Selskabets reviderede regnskab

4.Indkomne forslag fra medlemmerne

5.Forslag fra bestyrelsen

6.Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

7.Valg af revisor +revisorsuppleant

8.Eventuelt

 

Formanden, Mads Klokker, bød velkommen til de ca. 15 fremmødte.

 

1. Bestyrelsen havde foreslået Arne Schou-Jensen som dirigent. Der var ikke modkandidater.

 Arne Schou-Jensen blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. selskabets vedtægter.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden, Mads Klokker.

Hovedpunkter:

• Bestyrelsen har i årets løb forsøgt yderligere, at øge aktivitetsniveauet og herunder overgå til elektronisk formidling, således at bulletiner og bla. indkaldelsen til generalforsamling nu udelukkende foregår via udsendte e-mails.

(Det er derfor vigtigt, at man fremsendergyldig mail-adresse og ændringer hertil snarest muligt (referentens kommentar)).

• Det forløbne år har vist at vi er en lille interesseorganisation, idet faglige forespørgsler fra f. eks.  myndigheder primært går til de specialebærende selskaber og først i anden omgang til de små selskaber som vores. Vi har dog som Cc modtager fået (og besvaret) en forespørgsel fra Søfartsstyrelsen om grænseværdier for åndingsgasser.

• Der kan forventes internationale uddannelseskrav for læger, der udfærdiger dykkerattester. Selskabet er ikke blevet spurgt, men vil foreslå EDTC-standarder.

 

 

 

 

Klik her for en liste med dykkerlæger:

Spotsdykkere

Erhvervsdykkere

 

 

Der er nye referater, klik her:

 

Generalforsamlingen

Udvalgsreferat

 

 

Klik her for en lister med dykkerlæger i Danmark:

Spotsdykkere

Erhvervsdykkere

Har du brug for et certifikat, der bekræfter dit medlemsskab af ESAM, kan det hentes her:

Certifikat 2011

Certifikat 2012

Der er nye referater, klik her:

 

Generalforsamlingen

Udvalgsreferat

Huske-kalenderen:

 

Husk generalforsamlingen den xx-xx-xxxxx

Tilmeld nyhedsbrev:

 

*Navn

*E-mail

 

Har du brug for et certifikat, der bekræfter dit medlemskab af ESAM, kan det hentes her:

Certifikat 2011

Certifikat 2012

Tilmeld nyhedsbrev:

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.