Velkommen til

Dansk Flyve- & Dykkemedicinsk Selska

 

Selskabet er nu medlem af ESAM (European Society of Aerospace Medicine): http://www.esam.aero

Vedhæftet filer med adresser på:

* ESAM medlemmer. ESAM Regular Members  og

* ESAM associerede medlemmer ESAM Associated members

 

AsMA 2012 Atlanta, GA, 13-17 maj 2012

 

Årets flyvemedicinske kongres i den amerikanske flyvemedicinske forening (AsMA) havde 1252 forudtilmeldte deltagere (foruden senere tilmeldte). Mere end 50% var non-US deltagere fra 61 lande. Der var 524 abstracts. Igen i år havde man lavet en App med abstracts mm. til smartphones og iPads, hvilket gav et hurtigt og godt overblik.

 

Inden selve kongressen var der AsMA bestyrelsesmøde med mange interne amerikanske forhold, men intet specielt vedrørende danske forhold. Man bemærkede at vi oprindelig (> 1 år siden) havde haft fokus på Fatigue-problemet - et emne som til stadighed pådrager sig opmærksomhed i flyvemedicinske kredse.

 

Bauer Lecture omhandlede den udfordring der aktuelt er indenfor rejsemedicinen med den udtalte rejseaktivitet der er jorden over (primært Amerika og Europa inkl Mellemøsten, samt tildels Asien).  Malaria, tuberkulose og tildels HIV/AIDS udgør er problem med den store rejseaktivitet på tværs af grænser specielt fra Afrika (men også Indien og Kina mht TB og HIV/AIDS). Intestinale ormeinfektioner er ligeledes et problem ligesom mæslinger er det. Globalisering af madvarer og "døde fugle" er et tiltagende problem. Anthrax i dyreskind mm. ligeledes et problem. SARS stadig in mente fra 2003 ligesom influenza-pandemi trusler er det. Fremtiden tænkes som "BioMosaic Mobile" med de 3 faktorer health, demography, migration.  Se desuden abstract:

Martin Cetron, M.D., is the Director for the Division of Global Migration and Quarantine (DGMQ) at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The DGMQ mission is to prevent introduction and spread of infectious diseases in the U.S. and to prevent morbidity and mortality among immigrants, refugees, migrant workers, and international travelers. Additionally, DGMQ regularly publishes the textbook Health Information for International Travel, known widely as the CDC Yellow Book. Dr. Cetron is part of the CDC pandemic influenza planning, preparedness, and response team. He leads CDC’s preparedness for international border responses and community mitigation strategies. He is also part of the WHO Influenza Pandemic Task Force. Dr. Cetron holds faculty appointments in the Division of Infectious Disease at the Emory University School of Medicine and the Department of Epidemiology at Rollins School of Public Health. He received his B.A. from Dartmouth College in 1981 and his M.D. from Tufts University in 1985. He trained in Internal Medicine at the University of Virginia and in Infectious Diseases at the University of Washington before joining the CDC’s Epidemic Intelligence Service and becoming a Commissioned Officer in the U.S. Public Health Service (PHS) in 1992. He has authored or co-authored more than 100 publications and received numerous awards for his work since joining CDC. Dr. Cetron has also been a leader in public health emergency preparedness and response activities at CDC and is a graduate of the Harvard School of Public Health & Kennedy School of Government’s National Preparedness Leadership Institute. Since 1992, he has led several domestic and international outbreak investigations, conducted epidemiologic research, and been involved in domestic and international emergency responses. He has played a leadership role in CDC responses to intentional and naturally acquired emerging infectious disease outbreaks including the 2001 anthrax bio-terrorism incident, the 2003 global SARS epidemic, the 2003 U.S. Monkey-pox outbreak, and the 2009 H1N1 influenza pandemic..

 

Fatigue og luftfart var atter et af de store emner ved også denne kongres. Allerede sidste år var beskeden at melatonin, som ellers tidligere har været undersøgt som effektivt til ændring af det indre ur, alligevel ikke er virksomt. Dermed blev diverse forebyggende programmer præsenteret med større betydning. Man taler om reactive, proactive og predictive fatigue management som i varierende omfang er indført i forskellige flyselskaber. En interessant anke ved dette års kongres var, at man i undersøgelser fokuserer på middelværdier og ikke variansen eller endnu mere relevant outlayers, som er der hvor den fatale incidens er størst. Man kan således fundere over om alle vores studier med risikovurdering som genfortolkes. Inden selve kongressen var der atter i år mulighed for deltagelse i et et-dagskursus omhandlende Fatigue.

 

Psykiatriske sygdomme var også denne gang et emne som var hot. Både piloter med erhvervet sygdom samt udvælgelse af den rigtige personlighedstype med krav til høj perfomance diskuteredes.

 

Helt specielt og ikke forudgående annonceret var der under NASA Flight Surgeon Lunch besøg og foredrag af Neil Amstrong ("første menneske på månen"). Dette var naturligvis noget af et tilløbsstykke og var måske en god anledning til at gøre status over menneskehedens bedrifter frem til i dag og inden asteroide- samt L1- og L2-missionerne startes (- man mener at L1/L2 foran og bag månen er det, der kommer først inden f.eks. Mars mv.). Således prægede det japansk-amerikanske rumfartssamarbejde da også en del af præsentationerne.

 

ICAO-sessionen (ICAO, FN organ for luftfart) handlede om de første teknologiske innovative fremskridts betydning for flyvemedicinen. Der blev bragt eksempler på gen-behandlede sygdomme samt tekniske løsninger på forskellige mangler og betydningen i relation til flyvemedicinsk godkendelse. Et andet emne var en diskussion om evidensbaseret medicin dvs. relativ og absolut risikovurdering ved flyvemedicinske relevante sygdomme hos piloter. Der synes at være små variationer hos ICAO, FAA og CASA indenfor dette område. Absolut risiko er ønskelig, men i sygehistorier mm præsenteres man for relative risiko. ICAO er desuden nu udkommet med deres Guidelines Manual som kan hentes på hjemmesiden (www.icao.int).

 

Ved IAASM (den internationale flyvemedicinske akademi) generalforsamling blev ICAO-initieret harmonisering af flyvemedicinske kurser beskrevet. Det er således målet at alle ICAO-medlemmers AME (aeromedical examiner) i sidste ende har samme flyvemedicinske grundlag. Sholarship blev uddelt til læge fra Congo som kommer til USA på studiebesøg i 14 måneder.  Næste ICASM kongres er i Melbourne, Australien d. 20 - 24/9 2012. Næste kongres igen dvs 2013 blev præsenteret til at være i Jerusalem, Israel d. 6 - 10/10 2013.

 

Ved ESAM (den europæiske flyvemedicinske forening) sessionen blev næste ESAM kongres meddelt. Den foregår d. 10 - 11/11 2012 i Heathrow, UK. Derpå blev diabetes mellitus (DM) diskuteret. Der er protokoller i andre lande (Canada, CASA, FAA, UK) som under visse betingelser gør, at en Airline pilot vil kunne få lov at flyve. Blodsukker bør altid være > 5.0 og HbA1c bør gennem 3 mdr være mellem 6,5 og 8.0. Desuden kræves stabil tilstand, egenforståelse for sygdommen, 15 medical flight tests etc. Dette gælder for både type 1 og type 2 DM, men foreløbig er man fortsat meget forsigtig med DM1 i luftfart. Vurdering bør gøres på AMC (Aeromedical Center) niveau mente Dr Ries Simons. Han mente desuden at man skulle til at overveje tilsvarende på europæisk plan, men med blodsukkermåling hver time. Problemet med hypoglykæmi hos DM2 under tabletbehandling samt metabolisk syndrom blev diskuteret. Incredin-medicin anses for sikkert fra italiensk side, men der er meget livstil og lægelig tilgang at diskutere til problemet. Fra fransk side var man betydelig mere forbeholden og restriktiv (omend der under sessionen var indbyrdes stor fransk uenighed!). Der findes på verdensplan generelt ingen DM1 professionelle piloter certificeret på nær 33 stk i Canada. Udover oplagte bivirkninger og sygdomssymptomer/-langtidsvirkninger er der desuden risiko for "impaired situation awareness" (hhv 25 og 10% for DM1 og DM2). Fra CASA (Australien mf.) fortalte man at man var gået væk fra protokol som tillod professionel DM1 piloter og tilbage til udelukkende class 2 piloter med DM. Man er i Australien begyndt overvejelser om certificering af flyveledere med DM1 med stram kontrol af AMC. Fra engelsk side (som også har forestået udvalgsarbejdet i en gruppe under EASA) inddeler man i 4 grupper fra diæt/motionsbehandelse DM til den insulinafhængige. Den insulinafhængige bør foretage hyppige check af blodsukker før og under flyvning, være stabil, co-pilotbriefing, operative procedure, hyppige lægelige kontroller, etc. Desuden Safety Pilot hos class 2 piloter og diverse restriktioner hos class 1 piloter. Insulinpumper var man lidt tilbageholdne med, idet trykforhold ville ændre den insulinmængde som pumpen ville give. Ingen synes at have adresseret problemet med den tiltagende mindre og mindre hypoglykæmi-føling som sukkersygepatienter generelt får og dermed risikoen for sudden inkapacitering.

 

Næste års AsMA kongres vil foregå i maj 2013 i Chicago, hvilket set med danske øjne er væsentlig nemmere at rejse til med direkte fly.

 

Mads Klokker, formand DFDMS / Atlanta, USA.

 

 

 

 

Aerospace Medical Association (AsMA)

Council Meeting

Søndag,  9. maj 2010

Sheraton Downtown Phoenix Hotel, Phoenix, Arizona

 

DFDMS er jo nu “affiliate member” (associeret selskab) af AsMA, og undertegnede deltog som repræsentant for vores selskab ved mødet.

 

Grundlæggende handlede det om økonomi, personalepolitik for personale ansat af AsMA og rapporter fra diverse komiteer under AsMA, hvoraf der er 16 stående.

Man drøftede afholdelse af AsMA møder. Hvordan skaffes flere medlemmer?

Desuden drøftedes politikker omkring præsentationer - power point på internettet etc.

 

Et bestyrelsesmedlem var blevet opmærksom på, at nogle af søndagens workshops indeholdt udsagn, der ikke var sikkert videnskabeligt belæg for, bla. om farer ved stråling under kommerciel  flyvning. Man ønskede fremhævet, at disse synspunkter ikke var AsMA-politik, men skulle stå for foredragsholderens egen regning, idet disse resultater ikke havde gennemgået peer-review. Man anbefaler, at de fremover gennemgår dette.

 

Lidt statistik:

 AsMA journalen (Aviation, Space, and Environmental Medicine): 30 % af indsendte artikler er tilbagevist (svarende til tidligere år).

Til årets møde:

Der er modtaget 510 abstracts

484 er accepteret. Afvist 5,1 %.

231 panel præsentationer

164 slides

84 posters.

 

Man planlægger at lægge præsentationer og posters på internettet (som pdf-filer). Kun deltagere ved mødet kan downloade gratis, for andre bliver det mod betaling.

I fremtiden planlægges på at få nogle ud som podcasts.

 

Affiliate members havde lejlighed til at fremlægge rapport om aktiviteter mm.

Kun repræsentanter fra 5 af de 36 listede medlemmer var dog til stede, men heriblandt altså undertegnede som repræsentant fra Danmark, så vi fik vist flaget.

 

Man skal hermed gentage opfordringen til personligt medlemskab. Dette giver rabat ved deltagelse i AsMA- møder, der er en god lejlighed til ”networking” og seneste opdateringer om, hvad der rører sig inden for interesseområderne. Desuden giver medlemskab adgang til journalen, ”Aviation, Space, and Environmental Medicine”, online.

Yderligere oplysninger: http://www.asma.org/

 

Referent: Mogens Kornum

 ___________________________________________

 

Referat fra Aerospace Medical Association Meeting i Los Angeles, Californien, USA, 2009

 

Den 80. årlige kongres i det amerikanske flyvemedicinske selskab (AsMA) foregik i år i Los Angeles.Mødet var som vanlig meget velbesøgt på trods af frygten for den for flyvemedicinen relevante svineinfluenza. Der var dog ingen særlige forholdsregler ved hverken ind- eller udrejse. Jeg så kun en enkelt maskebærende mexicaner i lufthavnen.

Fra Danmark deltog 6 flyvemedicinere (3 fra Flyvemedicinsk Klinik og 3 fra Forsvaret). Da vi i Danmark ikke har lignende tilbud til vedligeholdelse af den flyvemedicinske viden, er denne årlige kongres oplagt at deltage i.

Så vanligt afholdes selve kongressen over 4 dage, men der er interessante møder både før og efter kongressen. Således vil man udmærket kunne anvende 6-7 dage på flyvemedicin, idet der f.eks. før kongressen afholdes et anbefalelsesværdigt heldagskursus om Aircrew Fatigue (- Jeg vil prøve om det kan lykkes at få den meget anerkendte foredragsholde Caldwell til Danmark til et foredrag i selskabet!). Møder af mere administrativ art finder desuden sted både før og under selve kongressen. Selve kongressen foregår med 5 parallelle sessioner indenfor forskellige emner foruden en 6. session med FAA (de amerikanske luftfartsmyndigheder) undervisningsseminar. Derudover er der også postersessioner og flyvemedicinsk relateret medicoteknisk udstilling. Der var tilmeldt ca. 500 abstracts til kongressen.

Årets emner var mangeartede. Stof- og alkoholmisbrug indenfor flyvemedicinen er altid relevant. I USA er tendensen at specielle kurser i drugtests skal være obligatoriske. Problemer med falsk positive tests i et ellers tiltagende udvalg af nye designerdrugtests, blev diskuteret.

Earplugs, som er nødvendig til de meget larmende USAF figthers F-35 (153 dBA ved 1000 ft), blev diskuteret. ”Custom made”-earplugs dæmper 10-22 dB afhængig af frekvensområdet, så earplugs kan på ingen måde erstatte hjælm. En undersøgelse blandt amerikanske F-15- og F-22-piloter viste, at hele 80% havde ubehag/problemer ved anvendelse af earplugs ifm. flyvning (ydre øre/øregang, hjælmtryk, ondt fra benede øregang, trykudligningsubehag, warnings for høj, ondt med tiden etc.). Mange anvendte simpelthen ikke earplugs pga. dette ubehag for derved at modvirke distraktion og lavere performance.

I en anden session handlede det om overvægt og flyvning. BMI på over 30 blandt piloter er ikke noget særsyn i USA. Selv om dette har været diskuteret en del de seneste år, var den amerikanske holdning en smule mere afdæmpet mht. overvægtige piloter og den dermed svært øgede risiko for inkapacitering end i Europa, men man fornemmede dog at man havde ”flyttet sig” og anså det for et reelt problem. Heldigvis synes fedmeepidemien i USA generelt at have toppet.

Søvnapnoe forårsager 2-7 gange flere trafikulykker på vejene end hos personer som ikke lider af dette. Selv om der er relation til overvægt, er dette ensbetydende med at alle med søvnapnoe er overvægtige. Der foreligger endnu ikke skadesstatistikker vedr. søvnapnoe ifm. flyvning, men det vides, at 2-5 % af alle mænd (og dermed formentlig også mandlige piloter) lider af søvnapnoe. Kun et fåtal er f.eks. erkendt blandt professionelle danske piloter. En amerikansk præsentation viste, at der er stor forskel på hvem der udredte patienter for søvnapnoe og konkluderede at ikke-akademiske centre var temmelig lidt pålidelige. Forskellige undersøgelsesmetoder blev gennemgået, herunder Maintain Wakeness Test (som ikke kan anbefales) og neurokognitive test (ret gode og relevante i flyvemedicinsk sammenhæng), samt polysomnografi (eneste effektive til diagnosticering og fortsat monitorering). Som standard blev alle gennemgået og behandlet mht. vægttab, reduktion af alkoholindtagelse og sedativa, behandlet for rhinitis, mm. Det gamle trick med en tennisbold syet ind i ryggen på pyjamas blev nævnt, mens søvnmedicin og UPPP (en speciel ganeplastik) ikke var anbefalelsesværdigt. CPAP er eneste reelt virksomme, men opfattes af nogle brugere som upraktisk og støjende.

Motion Sickness (transportsyge) er jo et fortsat reelt problem også blandt piloter. Interessant var det, at man havde påvist at erfarne piloter nemmere bliver MS end alm. personer ved computerspil! 65% af alle pilotelever oplevet MS under flyveskolens træning. En præsentation anbefalede ordentlig hydrering inden flyvning for at modvirke MS, ligesom visse undersøgelser nu alligevel måske tyder på en vis effekt af ingefær (og pebermynte!). Derudover anbefalede man lowfat-mad 3-4 timer inden transporten. Stress og mental overlejring spiller en rolle for udvikling af MS, men man konkluderede at motivation er den vigtigste faktor for på sigt at overvinde MS.

Psykiske problemer udgør et større og større problem indenfor flyvemedicinen. I en anden session handlede det om muligheden af anvendelse af SSRI-medicin under flyvning. Man havde i USA dog kun en enkelt Class 1-pilot betinget godkendt med denne medicinering (og 18 Class 2 samt 53 Class 3).

Ovenfor nævnte emner er selvfølgelig kun et mindre udpluk af de mange emner der blev diskuteret i diverse sessioner. Store emner som kardiologi og synskrav (specielt farvekrav) blev meget diskuteret.

Ud over selve kongressen var der – som ovenfor omtalt – også diverse andre møder. Et var AsMAs generalforsamling. Det er for det første ret interessant at gå til generalforsamling i USA, idet mange ting gøres meget anderledes, men en af de ting de ville anbefale som organisation var warningsudstyr til helikoptere pga. 87 aeromedical helikoptercrash fra 1998 til 2004 i USA. Dette kunne man som medlem da også kun støtte. Det blev ved generalforsamlingen også meddelt, at vores norske søsterorganisation var blevet affilieret til AsMA (vi har fra dansk side haft lignende tanker og er ved at få oversat vores vedtægter mhp. dette). Vores svenske søsterselskab er allerede affilieret.

Ved AsMA-kongresserne er der traditionelt også en ICAO-session ud over de øvrige nævnte. Der blev her fokuseret på forskellighederne i helbredsundersøgelser blandt godkendte AME (aeroMedical Examiner dvs. læger med speciel godkendelse til at helbredsundersøge piloter). Den rækkefølge som diverse delundersøgelser ved den kliniske undersøgelse foretages, blev gennemgået og der blev stillet spørgsmål til om anvendte undersøgelsesmetoder er ideelle. Afhængighedsforholdet mellem den enkelte pilot og AME blev diskuteret. Intermitterende undersøgelser hos andre blev foreslået. Også forskellige definitioner og grader af inkapacitering blev diskuteret. Det blev angivet, at der ikke var tvivl om underrapportering, f.eks. af frygt for at miste certifikat i forbindelse med alkohol, drugs, life events etc.

Den kommende internationale (ikke i AsMA-regi!) civile flyvemedicinske kongres blev averteret. Den foregår i Zagreb, Kroatien d. 7. til 10. september 2009. Alle sejl i den tidligere jugoslaviske delstat vil blive sat til!

Sluttelig skal det nævnes, at jeg personligt havde den fornøjelse at blive udnævnt til Fellow i AsMA. Det foregik behørigt ved en fin middag med taler og fotografering mm., som det vil kunne ses i det kommende tidsskrift. Jeg havde også den fornøjelse for nogle måneder siden at være blevet valgt til Academy Member i det internationale flyvemedicinske selskab, ICASM. Begge dele er jeg naturligvis meget stolt af, og har dermed fulgt i fodsporene på de tidligere store danske flyvemedicinere Claus Curdt-Christiansen og Knud Jessen.

 

Mads Klokker

Formand, DFDMS

 

Har du brug for et certifikat, der bekræfter dit medlemskab af ESAM, kan det hentes her:

Certifikat 2011

Certifikat 2012

Tilmeld nyhedsbrev:

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.